artykuł nr 1

Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Nabór do przedszkoli 2020

 

Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021/

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020 określone zostały Zarządzeniem nr 551/2020 Prezydenta Miasta Racibórz.

 

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz określone zostały Uchwałą nr XXXVIII/577/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia
28 marca 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 551/2020
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla
których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021
do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

 

1. ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W DANYM PRZEDSZKOLU PRZEZ

RODZICÓW DZIECI UCZĘSCZCZAJĄCYCH DO TEGO PRZEDSZKOLA      DO 21 LUTEGO 2020 R. DO GODZ. 15:00

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WRAZ

Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  OD 2 MARCA 2020 ROKU OD GODZ. 9:00 DO 16 MARCA 2020 ROKU DO GODZ. 15:00

3. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTCYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

I KANDYDATÓW NIEZKWALIFIKOWANYCH - 3 KWIETNIA 2020 ROKU GODZ. 15:00

4. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA - OD 6 KWIETNIA 2020 ROKU OD GODZ. 9:00 DO 15 KWIETNIA 2020 ROKU DO GODZ. 15:00

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/577/2018 RADY MIASTA RACIBÓRZ

UCHWAŁA NR XXXVIII/577/2018 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r. poz. 5641) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz: 1) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym następującym po roku, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne określone niniejszą uchwałą - 4 punkty; 2) kandydat uczęszcza do żłobka w roku szkolnym, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne określone niniejszą uchwałą - 2 punkty; 3) kandydat, którego oboje rodzice/ lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/e studiują/e w trybie dziennym/uczą/y się w trybie dziennym - 1 punkt. § 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1, są odpowiednio: 1) oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do publicznego przedszkola; 2) oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka w roku szkolnym, w którym odbywa; 3) oświadczenie lub zaświadczenie, że rodzic samotnie wychowuje kandydata oraz oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/550/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Id: 36364B85-2B23-48B3-AFD7-2E4E73D6E395. Podpisany § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Henryk Mainusz Id: 36364B85-2B23-48B3-AFD7-2E4E73D6E395. Podpisany Uzasadnienie Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W kryteriach uwzględnia się zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium liczbę punktów i ustala dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 13.03.2018 r. do 19.03.2018 r. nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały. Raciborska Rada Działalności Pożytku Publicznego odstąpiła od wyrażenia opinii. Id: 36364B85-2B23-48B3-AFD7-2E4E73D6E395. Podpisany 

 

W SPPRAWIE PRZYJĘĆ DZIECI W CZASIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 

32 415 24 81