artykuł nr 1

STATUT PRZEDSZKOLA NR 3 IM. MATKI POLKI W RACIBORZU

 

 

STATUT

 

Przedszkola nr 3 im. Matki Polki

ul. Kozielska 27

47-400 Racibórz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE……………………………………………….………....…4

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA………………………………………….…….……4

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola……………………………………………………….…………..4

 

Rozdział 2

Sposoby  realizacji  zadań………………………………………………………….…….…..8

 

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola………………………………………………...9

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA………………………………………...….10

Rozdział 1

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola………………………………………………10

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi…………………………………………………...11

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci………………………………………………..12

 

Rozdział 4

Sposób prowadzenia  innowacji pedagogicznych………………………….……………….14

 

Rozdział 5

Organizacja zajęć dodatkowych……………………………………………………….……15

 

Rozdział 6

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej………………………….….….15

 

Rozdział 7

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego…………….…..…17

 

Rozdział 8

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych……………………………………...…18

 

Rozdział 9

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola……………………....…18

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności  za przedszkole…………………………………………………….…..19

 

Rozdział 11

Współpraca przedszkola z rodzicami…………………………………………………....….19

 

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA………………………...……………………..…….……….21

Rozdział 1.

Dyrektor Przedszkola……………………………………………...……….…...….………..21

 

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna………………………………………………………….…….…...……22

 

Rozdział 3

Rada Rodziców………………………………………………………………….....………..23

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola……………………………………….....……23

 

DZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW…………..24 

Rozdział 1

Nauczyciele………………………………………………………...……………….………24

 

Rozdział 2

Pracownicy obsługi i administracji……………………….…………………………..….….27

 

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA………….……………………………..……..29

Rozdział 1

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu………………………………………….….….….29

 

Rozdział 2

Nagrody i kary………………………………………………………………………..……..30

 

Rozdział 2

Kryteria naboru do przedszkola………………………………………..………………...….31

 

DZIAŁ VII

RODZICE…………………………………………………….…………….………………31

Rozdział 1

Obowiązki rodziców…………………………………………….………………………….31

 

Rozdział 2

Prawa rodziców………………………………………………………….………………….32

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………………………..………...…..33

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Przedszkole Nr 15 w Raciborzu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, 

  działającym na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela;

niniejszego statutu. 

2. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 3 im. Matki Polki

3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Raciborzu przy ulicy Kozielskiej 27

4. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 2,5 – 6  lat.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

6. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:

1)  Salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2)  Pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,

3)  Kuchnią,

4)  Szatnią dla dzieci i personelu.

7. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

8. Organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

9. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

10. Przedszkole posiada logo.

11. Przedszkole prowadzi politykę środowiskową ISO 14001

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno. 

3.Przedszkole zapewnia w szczególności:

bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu
o program wychowania przedszkolnego;

rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;

wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;

kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

4. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby
i możliwości rozwojowe dzieci;

kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;

udziela  pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez:

a) indywidualną opiekę  pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka
  i rodziców  tego potrzebujących,

  b) udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle

  niepowodzeń w realizacji zadań wynikających  realizowanego programu wychowania

  przedszkolnego,  

c)  udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami   

  i środowiskiem,

  d) objęcie dzieci  specjalistyczną pomocą np. logopedyczną,  terapeutyczną,

  e) współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz  

instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

f) prowadzenie obserwacji  pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;

 konsekwentne  przestrzeganie  praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o  tych prawach;

organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;

umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:

a) tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,

c)tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków
z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;

  d)swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach

  religijnych,

e) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

 

§ 3

1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;

wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre,  a co złe;

kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z innymi dziećmi i dorosłymi;

stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;

umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;

współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;

tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka; 

umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;  

rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;

 za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się
w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju; 

rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;

wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;

wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;

kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

Rozdział 2

Sposoby  realizacji  zadań

 

§ 4

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie  z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

szczegółowe cele edukacyjne;

opis zakładanych efektów;

materiał edukacyjny do realizacji celów;

wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

 zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

 

§ 5

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

 

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 6

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

§ 7

1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.

4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

§ 8

1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
w oparciu o odrębne przepisy prawa.

Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.

 Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.

Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze  zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

6. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczani  i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział I

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 9

1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

2. Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyłączeniem lipca lub sierpnia, miesięcznej przerwy wakacyjnej .

3. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym do wiadomości rodziców.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola zastępczego w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor danego przedszkola, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych.

3. W przedszkolu funkcjonują  4 grupy przedszkolne. Liczba dzieci w grupie jest nie większa niż 25.

4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.

5. W oddziale dzieci najmłodszych zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

6. W przedszkolu można utworzyć grupy dzieci w zbliżonym wieku (np.: 3 – 4, 4 – 5 latków).

 

§ 11

1. Przedszkole funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 2 x 15 minut.

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – 2 x 30 minut.

6. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w placówce przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 12

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ do tego upoważniony.

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

3. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku.

6. Organizacja pracy przedszkola uwzględnia leżakowanie dzieci 2,5 i 3- letnich (najmłodsza grupa).

7. Wychowawca grupy prowadzi dziennik zgodny z odrębnymi przepisami, dokumentując realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

 

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

§ 13

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;

przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;

zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;

współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;

spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;

dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;

ogrodzenie terenu przedszkola;

10) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;

  11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:

dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;

opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;

umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§14

Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 – 8.30. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.

 

5. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z  numerem  telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. 

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9.  W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w ust. 7 podjęte zostaną następujące

  działania:

rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;

wystosowanie listu do rodziców dziecka;

wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne   z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

Rozdział 4

Sposób prowadzenia  innowacji pedagogicznych

 

§ 15

1. Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną;

innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają  na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.

innowacja  może obejmować:

wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;

całe przedszkole, oddział lub grupę;

rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań;

udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny;

zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:

cel prowadzenia innowacji;

tematykę;

sposób realizacji;

zakres innowacji;

czas trwania;

zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;

przewidywane efekty innowacji. 

zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji  i zapoznaje z nimi  radę pedagogiczną;

dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:

zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;

opinii rady pedagogicznej;

 

 

 

innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opisie.

 

Rozdział 5

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 16

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.

Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się  z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
w zakresie obowiązków.

Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

Rozdział 6

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 17

1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

Placówka posiada procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

4) zajęć rozwijających uzdolnienia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

13. Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;

2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym;

3) diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci;

4) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;

5) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych;

6) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych  i wychowawczych.

 

Rozdział 7

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

§ 18

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10. Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

Rozdział 8

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 19

1.  Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.

Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

Rozdział 9

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 

§ 20

Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

 rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego;

absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;

gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;

 rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami  ustalającymi  przyczyny  skreślenia dziecka z listy. 

Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć  uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim  regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.

Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Kuratora Oświaty
w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują
w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności  za przedszkole

 

§ 21

1. Placówka zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.

4. Płatności dokonują rodzice do 15 dnia każdego miesiąca.

5. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy na ustalonych zasadach.

6. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych.

7. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się co najmniej z 14 - dniowym wyprzedzeniem terminu, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce.

8. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole w terminie do 15 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

9. Od opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecny.

10. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

11. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

Rozdział 11

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 22

1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

8) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;

9) organizację kącika dla rodziców,  redagowanie gazetki przedszkolnej pełniących funkcję informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, recenzje literatury dla dzieci i rodziców;

10) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.

 

 

§ 23

1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

2) umożliwienia obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) zapoznania się z bazą lokalową i wyposażeniem sal zajęć dzieci.

2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane  za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznego dziecka.

3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

nie obejmowanie dziecka nauką religii;

objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

4. Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

6. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę
e-mailową.

 

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 24

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor.

2) Rada Pedagogiczna.

3) Rada Rodziców.

 

§ 25

1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora  lub inne stanowisko kierownicze.

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel powołany na podstawie pełnomocnictwa prezydenta.

 

 

Rozdział 1

Dyrektor Przedszkola

 

§ 26

1. Kompetencje i obowiązki dyrektora:

1) kieruje działalnością  placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki,

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

2. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom,

3) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród,

4) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:

1) wysoki poziom dydaktyki i wychowania,

2) sprawne funkcjonowanie placówki,

3) zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia się,

4) sprawną komunikację z rodzicami,

5) systematyczne dbanie o wyposażenie przedszkola,

6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego ucznia.

 

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna

 

§ 27

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2) Projekt planu finansowego przedszkola.

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4) Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i uchwala go.

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane  zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Pady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

8. Rada Pedagogiczna zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

9. Zebranie Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor przedszkola, organ prowadzący lub członkowie Rady Pedagogicznej w liczbie nie mniejszej niż 33% ogółu członków.

 

 

Rozdział 3

Rada Rodziców

 

§ 28

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców przedszkola.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

2) może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

3) może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

4) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności  przedszkola,

5) w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: dyrektor placówki, nauczyciele i inne zaproszone osoby,

6) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu  wychowawczego oraz profilaktyki w przedszkolu,

7) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

 

§ 29

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając  obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.

2. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola.

 

§ 30

1. Spory pomiędzy nauczycielami a rodzicami - rozstrzyga dyrektor przedszkola

2. Spory pomiędzy dyrektorem a rodzicami, dyrektorem a nauczycielem rozstrzyga:

1) organ nadzorujący przedszkole w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej,

2) organ prowadzący w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

DZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW