artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 3 w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://p3raciborz.szkolnastrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.08.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

 

 Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 26.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Monika Rassek, Bernadetta Włoch - Pałczyńska

adres e-mail – p3raciborz@o2.pl

 numer telefon - 324152481

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Kozielskiej27,  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie (jest dostępny podjazd dla wózków) oraz 2 drzwi wejściowych -  otwierane ręcznie

Budynek jest dwupoziomowy , brak windy, na piętro należy pokonać schody.

Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ( w godzinach pracy nauczyciela wg harmonogramu).

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych