artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Przedszkole nr 3 im. Matki Polki w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora.

2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Kozielska 27, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415-24-81.

3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman,z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: ? wysyłając e-mail na adres: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl; ? korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Kozielska 27, 47-400 Racibórz. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zweryfikowania Państwa tożsamości jako osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka do odbioru dziecka z Przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest: ? art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora (na gruncie prawa krajowego: art. 102 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe); ? art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej). Żywotne interesy dziecka traktuje się jako klauzulę generalną, pod którą kryją się dobra posiadające większą niż przeciętnie wartość, podlegające bezwzględnej ochronie (bezpieczeństwo dziecka), z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za legalne. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

5 Odbiorcy danych osobowych Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom danych osobowych.

6 Czasookres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas edukacji dziecka w Przedszkolu.

7 Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy Posiada Pani/Pan prawo do: ? dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu); ? prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących); ? usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi); ? ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania); ? prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce); ? prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami); ? prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

10 Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko z Przedszkola. Niepodanie danych skutkuje niemożnością odebrania dziecka z Przedszkola.

11 Profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.

12 Przekazywanie danych do państw trzecich Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Co do zasady jednak Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.